ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá) – Malá stavba

zoznam realizovaných objektov:
Dažďová kanalizácia – krytá plaváreň
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 300, 400, 500, dĺžka potrubia 474,95m
Dažďová kanalizácia – letná plaváreň (Ostrov)
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 300, dĺžka potrubia 369,65m
SO 02 Vodovod
montáž vodovodu – materiál HDPE DN 150, dĺžka potrubia 558,52m
SO 03 Kanalizácia splašková
montáž kanalizácie – materiál Hobas a PVC DN 300, 200 a 1400,
celková dĺžka potrubia 657,03m
SO 05 Plynovod
montáž plynovodu – materiál HDPE DN 110, dĺžka potrubia 558,37m

investor: ŽSR, a.s., Bratislava