Vodovod Vaďovce

Montáž vodovodu – materiál HDPE DN 110, vrátane prípojok DN 32

Dĺžka celého potrubia 290,00m

investor: TVK, a.s., Trenčín