Vybudovanie nového vodojemu

Vodojem Haluzice
montáž železobetónovej nádrže slúžiacej ako vodojem vrátane dopojenia vodovodného
a kanalizačného potrubia a osadenie Armatúrnej šachty
investor: TVK, a.s., Trenčín