Vodojem Haluzice

Vodojem Haluzice


Montáž železobetónovej nádrže slúžiacej ako vodojem vrátane dopojenia vodovodného
a kanalizačného potrubia a osadenie Armaturnej šachty


investor: TVK, a.s., Trenčín

Trenčín Kukučínova ul.

Rekonštrukcia kanalizácie
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 400 a 500 vrátane prípojok DN 150 a 200
dĺžka celého potrubia 313,50m


Rekonštrukcia vodovodu
montáž vodovodu – materiál HDPE DN 150 vrátane prípojok DN 50
dĺžka celého potrubia 279,00m

Modernizácia železničnej trate úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá) – Malá stavba

zoznam realizovaných objektov:
Dažďová kanalizácia – krytá plaváreň
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 300, 400, 500, dĺžka potrubia 474,95m
Dažďová kanalizácia – letná plaváreň (Ostrov)
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 300, dĺžka potrubia 369,65m
SO 02 Vodovod
montáž vodovodu – materiál HDPE DN 150, dĺžka potrubia 558,52m
SO 03 Kanalizácia splašková
montáž kanalizácie – materiál Hobas a PVC DN 300, 200 a 1400,
celková dĺžka potrubia 657,03m
SO 05 Plynovod
montáž plynovodu – materiál HDPE DN 110, dĺžka potrubia 558,37m

investor: ŽSR, a.s., Bratislava

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Stavba: ŽSR, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)

zoznam realizovaných objektov:
Žst. Trenčín, prekládka plynovodu STL DN 200 – ul. Opatovská
prekládka plynovodu – materiál HDPE DN 200, dĺžka potrubia 142,02m
Žst. Zlatovce, preložka STL plynovodu DN 150
prekládka plynovodu – materiál HDPE DN 150, dĺžka potrubia 105,83m
Žst. Zlatovce, preložka vodovodu DN600 na Istebníckej ulici
prekládka vodovodu – materiál oceľ DN 600, dĺžka potrubia 164,58m
Žst. Trenčín, preložka vodovodu DN 300 (Bánovecká odbočka)
prekládka vodovodu – materiál HDPE DN 300, dĺžka potrubia 320,58m
Žst. Trenčín, preložka vodovodu DN300 a DN200 na Mládežníckej ul.
prekládka vodovodu – materiál HDPE DN 200 a 300, dĺžka potrubia 566,47m
Žst. Trenčín, preložka vodovodu DN 350 a 250, ul. Pred Poľom
prekládka vodovodu – materiál HDPE DN 350 a 250, dĺžka potrubia 264,28m
Traťový úsek Trenčín – Tr. Teplá, preložka kanalizácie DN 200 v sžkm 129,664
prekládka kanalizácie – materiál PVC DN 200, dĺžka potrubia 53,110m
Žst. Zlatovce, preložka kanalizácie DN1000 na Istebníckej ulici
prekládka kanalizácie – materiál Hobas DN 1000, dĺžka potrubia 57,29m
Žst. Zlatovce, preložka kanalizácie DN 1300 na Žabinskej ulici
prekládka kanalizácie – materiál Hobas DN 1300, dĺžka potrubia 41,79m
Žst. Trenčín, úprava na kanalizácii DN2200 na Mládežníckej ul.
prekládka kanalizácie – materiál Hobas DN 2200, dĺžka potrubia 144,34m
Žst. Trenčín, úprava na kanalizácii DN 1400 na Mládežníckej ul.
prekládka kanalizácie – materiál Hobas DN 1400, dĺžka potrubia 96,76m
Žst. Trenčín, preložka kanalizácie DN300 na Mládežníckej ul.
prekládka kanalizácie – materiál PVC DN 300, dĺžka potrubia 399,300m
Žst. Trenčín, rekonštrukcia zhybky DN 500 pod železnicou v nžkm 123,033
prekládka kanalizácie a montáž odľahčovacej komory – materiál Hobas DN 500, 1500 a 1600, dĺžka potrubia 398,05m


investor: ŽSR, a.s., Bratislava